אגף: תפעול, פיקוח ואיכות הסביבה

טלפון: 03-5352014 ; 03-5356580
דואל: AdasaA@gantik.org.il 

על המבקש להגיש למועצה בקשה מתאימה בכתב בצירוף מלוא המסמכים והאישורים הנדרשים, כדלקמן:

  1. העתק תעודת הזהות של הנכה, לרבות ספח כתובת המגורים.
  2. אישור מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון המעיד על אחוזי נכות בשיעור של לפחות90%.
  3. העתק תג הנכה (משני צדדיו) שהונפק על-ידי משרד הרישוי.
  4. העתק רישיון הרכב המזכה עבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה.
  5. העתק רישיון נהיגה.
  6. העתק חשבון ארנונה על-שם הנכה או על שם האפוטרופוס המתגורר עם הנכה במקרה של קטין או חסוי.
  7. העתק נסח טאבו, לרבות תשריט המגרש כולל החניות שבו וכל מסמך אחר להנחת דעתה של המועצה בדבר התקיימותם של הקריטריונים לזכאות.

מצורף נוהל מפורט להקצאת חניה לרכב נכה:

נוהל הקצאת מקומות חניה לנכים 2018

בעלי תפקידים

הדסה אברהם
אחראית תווי חניית נכה ותחום קריאות אגף התפעול והשפ"ע
03-7784200