תוכנית עבודה 2020

תוכנית עבודה 2020

דרכי התקשרות


מבקר הרשות

 

 

בעלי תפקידים ושעות קבלה

דוחות מבקר הרשות

 

 


חופש המידע


מענקים ותמיכות

 

 


שקיפות כללי 

 

קוד אתי של הרשות

קוד אתי של הרשות

 

 


ישיבות מועצה 

 

 


תקציב 

 

תכנון לעומת ביצוע

תכנון לעומת ביצוע

 


 ארנונה

 

 


מכרזי כ"א תשתיות ורשת

 


רישוי עסקים

 

 


תכנון ובניה

 

 


מידע סביבתי

 

 


חברות עירוניות