בעקבות הגשת השתתפותה של מועצת גני תקווה בקול הקורא ''מחוברים'' של מפעל הפיס, התקבלו לידי המועצה סך של 26 ערכות בלבד.

אנחנו מבקשים להזמינכם/ן, תושבי גני תקווה, העומדים בתנאי הסף להגיש בקשה לקבלת ערכה.

הערכה כוללת:

מחשב לוח (טאבלט) מסוג Lenovo yoga smart tab-yt 750 וכן תושבת ותוכנה ייעודיים.

המוצר מאפשר קבלת שיחות וידיאו בלבד, באמצעות תוכנה בשם וואטסאפ (WhatsApp) המותקנת על גבי המוצר וזאת בלחיצת כפתור אחת.

המוצר אינו מאפשר שיחות יוצאות, שליחה וקבלת הודעות, התקנת יישומונים וכיוצא בזה.

המוצר, יכלול סים דאטה ייעודי בעל מספר טלפון ברשת ''סלקום'' (מפעילת המיזם) המכיל את ההגדרות הנדרשות להפעלת המוצר.

חשוב לציין כי על המוצר להיות מחובר לחשמל כל הזמן.

סים הדאטה הייעודי יכלול חבילת גלישה ברשת האינטרנט בנפח של 20 ג'יגה בייט. יובהר כי לא ניתן לעשות שימוש במוצר באמצעות Wi-FI.

שימו לב- תקופת השימוש במכשיר היא למשך 12 חודשים רצופים, ממועד חלוקת הערכה לזוכים/ות במסגרת קול קורא זה. בתום התקופה שלעיל, יידרשו הזוכים/ות בקול קורא זה, אשר להם/ן ניתנה ערכה, לבחור כראות עיניהם/ן בספק תקשורת, לצורך המשך הפעלת הערכה, או להפסיק את השימוש בערכה, שכן החל ממועד זה יושתו תשלומי דמי הגלישה וכן הוצאות הביטוח עליהם/ן.
 

תנאי סף להגשת בקשה לקבלת ערכה:

  1. תושב/ת גני תקווה
  2.  אזרח/ית ותיק/ה (עדיפות תינתן לגילאי 75 ומעלה) המתגורר/ת בגפו/ה
  3. מקבל/ת קצבת זקנה עם הבטחת הכנסה

**יובהר כי, ככל ויוגשו מעל 26 בקשות לקבלת הערכה, תתקיים ועדה מקצועית ייעודית אשר תדון בבקשות ותאשר חלוקת הערכות על פי קריטריונים נוספים ו/או עריכת הגרלה במעמד גזבר המועצה ויועצת משפטית.

אופן הגשת הבקשה:

  • יש לשלוח צילום ת.ז + אישור על הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי
  • יש לצרף לבקשה תצהיר חתום לפיו המבקש/ת עומד/ת בכל תנאי הסף. ככל שלאחר בדיקת המועצה, ימצא כי הפונה לא עומד/ת בתנאי הסף, תיפסל מועמדותו/ה (קישור להורדת התצהיר בתחתית העמוד).
  • את הבקשה, כולל התצהיר, ניתן להגיש עד ליום 28/1/2021 עד השעה 10:00

במשרדי המועצה- רח' הגליל 48 או במייל: pniyot@gantik.org.il

  • אין בפרסום זה התחייבות כלשהי של המועצה או מי מטעמה כלפי אדם או גוף כלשהם.
  • מגיש/ה שלא עומד/ת בתנאי הסף ו/או עומד/ת בתנאי הסף אך לא עבר/ה את הועדה המקצועית, לא תהא לו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה.
  • אין בפניה זו כדי להטיל  על המועצה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהוא של המועצה בנוגע להתקשרות.
  • גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

להורדת התצהיר לחץ כאן