הנחיות לקיום תפילות בחגי תשרי

(1) ניתן לקיים תפילה במקום בשטח פתוח בחלוקה למתחמים נפרדים, כך שבכל מתחם ישהו קבוצות קבועות של 20 אנשים לכל היותר, ובלבד שיתקיימו התנאים שלהלן והוראות המנהל:

)א( שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם;

)ב( סימון כל מתחם בסימון פיזי כגון חבל או סרט;

)ג( הושבה בקבוצות קבועות, ובהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר מרחק של 2 מטרים ככל הניתן, ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם;

)ד( מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים וההושבה בקבוצות קבועות;

)ה( במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250 אנשים, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.

(2) ניתן לקיים תפילה במבנה על עוד שומרים על הכלל של 4 מ"ר לאדם ולא יותר מ-100 איש;

(3) התפילה במבנה כאמור בפסקה (2) תהיה בכפוף לתנאים אלה:

)א( הושבה במתחמים בקבוצות קבועות, בכל קבוצה מספר האנשים יהיה בהתאם לתפוסה המרבית המותרת למבנה  ולכל קבוצה יוקצה פתח כניסה;

)ב( בהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות מרחק של שני כיסאות ביניהם;

)ג( סימון כל מתחם על ידי מחיצות קשיחות או ניילון כך שלא יתאפשר מעבר בין מתחם למתחם;

)ד( שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם;

)ה( מינוי ממונה קורונה למקום שיהיה אחראי להסדרת כניסת המתפללים והתנאים הנדרשים;

)ו( הצבת שלט בכניסה למבנה ובו יצוין גודל המבנה, מספר השוהים המותר ושם ממונה הקורונה;

)ז( במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250 אנשים, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית

למיקומי בתי כנסת ברחבי היישוב לחצו כאן